BO-YI van 't Snijdershofke


PARIJS, World Dog Show, d.d. 10-07-2011

(Judge: Mme. Jane G. Lilley / Total Tibetan Spaniels: 90)

 

Bo-Yi  Open Class  Excellent

Show Wieze 2009

Bo-yi v.'t Snijdershofke 1Excellent Jongehondenklasse CAC and BOB and Hopkoning

Show Hoogstraten 2009

Bo-yi v.'t Snijdershofke 1Excellent Jongehondenklasse CAC/IB and BOB, 3rd in Main Ring.